Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 64.29% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

64.29% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 64.29% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

ZASADY AML (ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY)

Europejskie i krajowe wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają zastosowanie do wielu firm i podmiotów z różnych sektorów, w tym firm inwestycyjnych, takich jak JustMarkets. Celem niniejszego dokumentu jest opisanie głównych zasad AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i CFT (zwalczanie finansowania terroryzmu), których Spółka przestrzega zgodnie z istniejącą polityką i procedurami AML.

Polityka AML

JustMarkets sumiennie przestrzega zasad AML/CFT, zapobiegając wszelkim działaniom mającym na celu ułatwienie legalizacji nielegalnie pozyskanych środków i wykorzystania usług Spółki do innych nielegalnych działań. Dążąc do osiągnięcia tych celów, nasza firma wdrożyła rygorystyczną politykę AML i procedury wykrywania, zapobiegania i niezwłocznego powiadamiania odpowiednich organów o wszelkich podejrzanych działaniach. Firma podlega rygorystycznym przepisom i nie może informować klientów, jeśli organy ścigania zostały powiadomione o ich działalności.

W celu zwiększenia poziomu ochrony przed praniem pieniędzy, JustMarkets w żadnym wypadku nie przyjmuje ani nie wypłaca gotówki.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia każdej operacji klienta, która zostanie uznana za podejrzaną ze względu na jej nielegalność lub powiązanie z praniem pieniędzy, zgodnie z ustaleniami naszego wyspecjalizowanego personelu. Nasze zaangażowanie w takie działania podkreśla nasz nieustanny wysiłek na rzecz utrzymania integralności naszych usług i ochrony przed nadużyciami finansowymi.

Procedury

JustMarkets weryfikuje autentyczność osób fizycznych i prawnych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami ustanowionymi przez odpowiednie organy. Nasze przestrzeganie zasad AML obejmuje między innymi następujące środki:

 • Identyfikacja klienta i zachowanie należytej staranności
 • Monitorowanie działań klientów
 • Prowadzenie dokumentacji i jej aktualizacje

Identyfikacja klienta i zachowanie należytej staranności

Zgodnie z naszym zaangażowaniem w przestrzeganie zasad AML, firma nie może prowadzić anonimowych rachunków i musi przeprowadzać weryfikację tożsamości swoich klientów, w tym weryfikację beneficjenta rzeczywistego. W kontaktach z osobami fizycznymi lub prawnymi mającymi siedzibę w krajach zidentyfikowanych jako kraje wysokiego ryzyka przestępczości i korupcji lub w innych okolicznościach dotyczących klientów wysokiego ryzyka, Spółka zastosuje wzmocnione środki należytej staranności, w tym między innymi następujące:

 • Uzyskiwanie informacji o źródle funduszy i/lub majątku
 • Wymaga, aby pierwsza płatność została dokonana za pośrednictwem instytucji finansowej działającej w obszarze EOG
 • Żądanie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem

Osoba fizyczna

Podczas rejestracji każdy Klient podaje dane osobowe oraz informacje potrzebne do skonstruowania profilu ekonomicznego. W celu weryfikacji tożsamości Klient powinien dostarczyć całostronicowy kolorowy skan w wysokiej rozdzielczości następujących dokumentów:

 • wydany przez państwo dokument tożsamości zawierający imię i nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, datę ważności, podpis (paszport międzynarodowy, dowód osobisty w UE)
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania wystawiony w ciągu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy potwierdzający adres zamieszkania osoby wskazanej we wniosku (rachunek za media, wyciąg bankowy).

Obraz dokumentu musi być zdjęciem lub zeskanowaną kopią w wysokiej rozdzielczości bez rozmyć / refleksów świetlnych / cieni, bez znaków wodnych lub modyfikacji i wszystkie informacje powinny być wyraźnie czytelne.

Powyższe są ogólnymi wytycznymi i Firma może zażądać dodatkowej dokumentacji lub informacji w późniejszym terminie, w tym między innymi:

 • w celu weryfikacji karty bankowej użytej do wpłaty środków
 • poznania źródła środków

Osoba prawna

W celu identyfikacji i weryfikacji firma musi uzyskać co najmniej następującą dokumentację i informacje:

 • Świadectwo rejestracji
 • zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia spółki oraz jej prawidłowe funkcjonowanie tzw. wydruk KRS lub zaświadczenie o prawie reprezentowania spółki (do 6 miesięcy)
 • Zaświadczenie o zarejestrowanej siedzibie
 • Memorandum i statut spółki
 • Dokument potwierdzający upoważnionych przedstawicieli Spółki – Dyrektorów i osoby upoważnione do prowadzenia określonej działalności biznesowej
 • Certyfikat Akcjonariusza
 • Informacje o strukturze właścicielskiej i beneficjentach rzeczywistych
 • Numer podatnika NIP i kraj rezydencji podatkowej
 • Opis działalności (w tym data rozpoczęcia działalności, oferowane produkty lub usługi, główne miejsce prowadzenia działalności, liczba pracowników itp.)
 • Dane kontaktowe osoby prawnej i osoby upoważnionej do jej reprezentowania

Spółka może zażądać dalszych informacji i dokumentów według własnego uznania.

Monitorowanie działań klientów

Od firmy wymaga się pełnego zrozumienia normalnej i uzasadnionej działalności na rachunkach swoich klientów oraz posiadania kontroli i środków służących do identyfikacji podejrzanych transakcji, które wykraczają poza zwykłą działalność, są złożone lub nietypowe lub pozbawione oczywistych celów i uzasadnień ekonomicznych. Oprócz zbierania informacji od naszych klientów JustMarkets stale monitoruje działalność każdego klienta w celu wykrywania i ograniczania wszelkich potencjalnie podejrzanych transakcji oraz zapobiegania wykorzystywaniu usług firmy do jakiejkolwiek nielegalnej działalności, w tym handlu lub oszustw finansowych.

Ponadto JustMarkets zastrzega sobie prawo do zażądania od klientów dodatkowych informacji, jeśli pojawią się podejrzenia lub jeśli dochodzenie w sprawie ich działalności wykaże jakąkolwiek formę nielegalnego lub zabronionego postępowania.

Wpłata i wypłata

Firma przestrzega następujących zasad przy obsłudze wpłat i wypłat:

 • We wszystkich przypadkach tożsamość właściciela rachunku płatniczego musi odpowiadać właścicielowi rachunku handlowego, co oznacza, że:
  • Nie przyjmujemy depozytów od osób trzecich.
  • Wypłaty z rachunku handlowego Klienta są dozwolone wyłącznie w przypadku rachunków należących do tej samej osoby.
 • W przypadku korzystania z elektronicznych systemów płatności wypłaty środków z rachunku handlowego są dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem tego samego systemu i konta, które zostały pierwotnie użyte do wpłaty.
 • Jeśli środki zostały zaksięgowane na koncie handlowym za pośrednictwem wielu systemów płatności, wypłaty będą proporcjonalne do wielkości każdego depozytu. Wszelkie wypracowane zyski można przelać na konto, z którego pochodziła odpowiednia wpłata, o ile taki przelew jest możliwy.
 • Jeżeli rachunek został zasilony w sposób uniemożliwiający wypłatę środków, środki mogą zostać wypłacone na rachunek bankowy klienta lub w inny sposób uzgodniony z firmą.
 • Jeżeli rachunek płatniczy pierwotnie użyty do wpłaty stanie się niedostępny, Firma zastrzega sobie prawo do wypłaty środków na alternatywny rachunek wskazany przez Klienta, pod warunkiem weryfikacji własności konta. Jeżeli konto jest niedostępne ze względu na zamknięcie, konieczne jest pisemne potwierdzenie od instytucji odpowiedzialnej, podające przyczyny zamknięcia rachunku.

Dodatkowe wytyczne dotyczące procedur wpłat i wypłat można znaleźć w Umowie z Klientem (Warunki) i późniejszych Zasadach anulowania wpłat i zwrotów.

Prowadzenie dokumentacji i jej aktualizacje

W ramach swoich procedur monitorowania firma powinna dbać o pełną aktualizację informacji i dokumentów uzyskanych w związku z weryfikacją tożsamości i profilem ekonomicznym klienta w ramach relacji biznesowej. Jednakże obowiązkiem klienta jest informowanie firmy o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych firmie.

Niezastosowanie się lub odmowa dostarczenia przez Klienta w wyznaczonym terminie zaktualizowanych i/lub ważnych informacji i/lub dokumentacji może skutkować rozwiązaniem stosunków biznesowych z klientem przez firmę.

Całość dokumentacji uzyskanej od klientów przechowywana jest przez okres 5 lat od dnia zakończenia współpracy lub od dnia ostatniej transakcji.